STATUTO CONFAMMINISTRATORI BULGARIA

STATUTO CONFAMMINISTRATORI BULGARIA

УСТАВ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ГЛАВА I: Основание - Цел - Седалище – Продължителност

Чл. 1

Конфедерацията е учредена в гр. Русе (България) по инициатива на Италианската национална асоциация на предприятията и занаятчиите „АСИМЕА“ и на Италианската конфедерация на асоциацията на управителите на недвижими имоти „КонфАминистратори Италия“, под названието „КонфАминистратори България“, Българска конфедерация на управителите на недвижими имоти, Асоциация, която представлява център за инициатива за защита на интересите на управителите на етажна собственост и на дребните собственици на недвижими имоти.

По-специално Асоциацията ще се стреми към придобиване на повишена компетентност, актуализиране и морални качества на управителите на етажната собственост, както професионалисти, така и непрофесионалисти, като с това ще има за цел да гарантира качеството и надеждността на услугата, изпълнявана от същите в полза на дребните собственици.

Част от целите на Асоциацията е учредяването на специални помощни и консултантски услуги в полза на членовете. Асоциацията има за цел да насърчава и организира дискусионни срещи и курсове за обучение с цел оптимално постигане на целите на дружеството.

Чл. 2

За постигане на целите си и в съответствие със същите Асоциацията:

а) насърчава, в сътрудничество с асоциации и свързани групи, в т.ч. и чуждестранни, преки инициативи, насочени към осъществяване на ефективно зачитане на интересите на дребните собственици на недвижими имоти;

б) провежда като цяло инициативи, които са аналогични или съответстващи на уставните цели и подходящи за постигането им;

в) допуска асоциирането на кръгове, асоциации, учреждения и други подобни, чиито цели са сходни или аналогични.

Чл.3

Седалището на Асоциацията се намира в гр. Русе и упражнява дейността си на национално ниво.

Чл. 4

Асоциацията се учредява за неопределен период от време.

Чл. 5

Асоциацията е организация с нестопанска цел. Необходимите оперативни разходи следва да бъдат осигурени посредством:

а) „Еднократни“ регистрационни такси;

б) периодични такси за членство;

в) извънредни асоциативни вноски;

г) щедри и обикновени дарения от страна на членове, учреждения или частни лица.

Чл. 6

Активите на Асоциацията се състоят от движими имоти, остатъчни активи от управление и всякакви други приходи, предназначени по естеството си или с решение на Съвета на директорите за увеличаване на имущественото състояние.

Чл. 7

Членовете могат да бъдат:

- Посетители

- Редовни

- Почетни

Чл. 8

Част от Асоциацията могат да бъдат, като членовете посетители, физически лица, които споделят и приемат целите на асоциацията и се задължават да спазват устава на същата.

Редовни членове могат да бъдат физически или юридически лица, които споделят и приемат целите на Асоциацията, задължават се да спазват устава й и които отговарят на следните изисквания:

1. да упражняват професията на управители на етажна собственост или да декларират и демонстрират, че възнамеряват да я упражняват сериозно;

2. да разполагат с диплома за средно образование или да са упражнявали професията на управител за период от поне една година;

3. да са посещавали или да посещават курс за управители, организиран от страна на асоциацията или друг равностоен формат, който да представя аналогични характеристики и съдържание;

4. да организира усърдно дейностите по актуализиране и непрекъснато обучение в съответствие с директивите на местните служби и националната структура;

5. да не са получавали наказателни присъди за престъпления срещу държавната администрация, срещу общественото доверие или срещу имуществото, както и да не са били освидетелствани през последните пет години, да не са им били налагани мерки за сигурност;

6. да се ангажират да спазват етичния кодекс на асоциацията: етичният кодекс, предварително одобрен от Националния управителен съвет, се прилага към настоящия устав.

Почетни членове могат да бъдат физически лица, които посредством присъствието си в социалния и културния живот придават авторитет на асоциацията и благоприятстват за постигането на целите на същата. Почетните членове, спрямо които не се прилагат задълженията и ползите, произхождащи от устава, се предлагат от съвета на директорите и се назначават от общото събрание. Вписването като член се отнася за периода от първи януари до тридесет и първи декември и се подновява ежегодно. Приемането на заявлението за вписване подлежи на одобрение от страна на местната изпълнителна комисия.

Отхвърлянето на заявлениетоможе да бъде обжалвано пред националния съвет на директорите.

Чл. 9

Вписването ангажира всеки от членовете с всички задължения, предвидени от устава. Член, който е в неизправност по отношение на плащането на членските вноски, загубва всякакви права, свързани с Асоциацията.

Всеки един от членовете може да се оттегли във всеки един момент като следва писмено да уведоми съвета на директорите.

Подалият оставка член няма да има право на каквото и да било възстановяване на сумите, които е внесъл, по смисъла на чл. 5 от устава.

Чл. 10

Статусът членство се загубва:

а) при оттегляне;

б) при заличаване с решение на съвета на директорите;

в) поради несъвместимост на поведението на даден член по отношение на целите на дружеството или за сериозни дисциплинарни или морални съображения по отношение на предположенията и формите на етичния кодекс.

Чл. 11

Член, който е подал оставка или е отзован на основанията, посочени в чл. 10, който продължава да използва отличителните белези на Асоциацията, носи наказателна отговорност от страна на Асоциацията в защита на имиджа и интересите на същата.

Чл. 12

Асоциацията се състои от централно седалище (гр. Русе) и няколко периферни седалища, които могат да бъдат учредени във всеки един град на територията на страната.

Чл. 13

Всяко едно от седалищата ще може да децентрализира дейността си в рамките на даден град, като учредява местни секции и извършва дейности в съседни общини, в които все още не е учредено общинско седалище.

Глава II

ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 14

Националните органи Асоциацията са:

1) Общо събрание на членовете;

2) Национален съвет на директорите;

3) Национална изпълнителна комисия;

4) Национален председател;

5) Национален секретар;

6) Апелативен съвет;

7) Одитор;

8) Национален учебен център.

Националните органи са разположени към седалището на Асоциацията в гр. Русе. Местните седалища могат да насърчат създаването на териториална координация, насочена към административно еднообразие и обучение на членовете.

Чл. 15

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Общото събрание се състои от всички редовни членове по смисъла на чл. 7, които са редовно вписани и са в изправност по отношение на плащането на членския си внос и за които не са прилагани мерки за прекратяване вследствие на дисциплинарни процедури, посочени в чл. 11 и чл. 35. Всеки един от членовете има правото да участва в общото събрание като може да бъде представляван чрез писмено пълномощно, предоставено на други членове, но не се допуска повече от две пълномощни да бъдат предоставяни на едно и също лице.

Чл. 16

Заседанията на Общото събрание се провеждат в гр. Русе при редовна и извънредна сесия. Те се свикват посредством известие, представено в седалището на дружеството или в печатно издание, когато това бъде решено от страна на Изпълнителната комисия. Ако свикването следва да бъде извършено чрез писмо, то трябва да бъде изпратено най-малко 10 дни предварително.

Заседание на Общото събрание, провеждащо се при редовна сесия, в допълнение към правомощията, предвидени в настоящия устав:

а) определя програмите, изготвени от Асоциацията;

б) изразява становищата, формулира гласовете и взима решения по въпроси от особено значение, отнасящи се за Асоциацията и за постигане на целите на същата;

в) одобрява проектобюджета и отчета на Асоциацията;

г) избира на всеки 4 години, посредством отделно гласуване, членове на Съвета на директорите в рамките на своята компетентност, както и одитор.

Извънредното общо събрание взима решение относно евентуалното прекратяване и ликвидация на Асоциацията, както и крайното предназначение на дружествените активи.

Чл. 17

Редовното общо събрание се свиква от председателя веднъж на всеки 4 години най-късно до 30 април за изпълнение на задачите, предвидени в чл. 16, буква В). Извънредното общо събрание се свиква във всички случаи, при които 2/3 от членовете на съвета на директорите го счетат за необходимо.

Чл. 18

Общото събрание се председателства от заемащия длъжността председател, заместник-председател или секретар. Редовното общо събрание се счита за валидно учредено в присъствието при първо свикване на половината от вписаните членове, имащи право на глас, и при второ свикване – независимо от броя на присъстващите вписани членове, имащи право на глас. Второто заседание може да бъде свикано дори в същия ден, най-малко един час след първото.

Чл. 19

Гласуванията на общото събрание ще се осъществяват чрез вдигане на ръка.

Решенията на редовното общо събрание се вземат с положителен глас на мнозинството от присъстващите членове.

Чл. 20

Извънредното общо събрание се счита за валидно при първо свикване при участие на най-малко от половината от регистрираните членовете плюс един. При второ свикване извънредното общо събрание се счита за валидно, независимо от броя на присъстващите регистрирани членове.

Решенията на извънредното общо събрание се вземат с положителен глас на мнозинството от присъстващите членове.

Чл. 21

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Асоциацията се управлява от национален Съвет на директорите, състоящ се от брой членове, определен от председателя, който следва да бъде не по-малко от един член на всеки 50 регистрирани. 50% от членовете на съвета се избират от Общото събрание; назначението на останалите 50% се осъществява от Съвета на директорите на „КонфАминистратори Италия“.

Съветът на директорите заема длъжността за период от 4 години, считано от датата на избирането му. Съветът на директорите избира в състава си председател, заместник-председател, национален секретар, които съставляватНАЦИОНАЛНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА КОМИСИЯ.

Съветът на директорите, назначен при учредяването на Асоциацията, заема длъжността за период от 8 години.

Чл. 22

Когато в рамките на Съвета на директорите, по каквато и да е причина, бъде намален пленумът на членовете, съответните длъжности ще бъдат заети последователно от други членове, при избора на които ще се процедира в съответствие с критериите, съдържащи се в чл. 21.

Чл. 23

Съветът на директорите има следните правомощия:

а) да насърчава инициативи и мерки, насочени към постигане на целите на Асоциацията, като оторизира разходите, свързани с извънредното управление;

б) изпълнява задълженията, предвидени от настоящия устав и насърчава изпълнението на решенията на Общото събрание;

в) взема решения за свикване на Общото събрание, относно проектобюджета и отчета на Асоциацията;

г) предлага наАпелативния съвет разглеждането на случаите, които могат да попаднат в рамките на дисциплинарните наказания, предвидени от чл. 35;

д) предлага на Общото събрание размера на годишна сума за таксата за членски внос, както и сумата за извънредни вноски, посочена в чл. 5;

е) представя за одобрение от Общото събрание на евентуални предложения за промени на устава, както и за прекратяване и ликвидация на Асоциацията;

ж) възлага, в рамките на своите правомощия, специални задачи към участниците и/или членовете си: с или без право на обезщетение;

з) извършва, като цяло, всякакви други дейности, които биха могли да бъдат полезни за постигане на целите на дружеството.

Чл. 24

Националната изпълнителна комисия:

1. прилага инициативите, изготвени от страна на Съвета на директорите, както и решенията на Общото събрание;

2. взема решения относно приемане на нови членове на Асоциацията;

3. ръководи редовното управление на Асоциацията, определяйки разходите, отнасящи се за инициативите, както и възнагражденията и/или възстановяването на разходите за всяка отделна задача (чл. 23, точка ж)). За тази цел използва касовите наличности в размер максимум до 80% от приходите за годината;

4. изпълнява дейностите по извънредно управление в рамките на разходите, определени от Съвета на директорите.

Чл. 25

Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на всеки 3 месеца и всеки път, когато председателят счете за необходимо или по искане на най-малко от половината от заемащите длъжността съветници + един. Заседанията се считат за редовни, когато в тях вземат участие по-голямата част от съветниците.

Когато такова мнозинство не е налично след изтичане на тридесет минути от определения час за заседанието, то заседанията се считат за валидни при присъствие най-малко на една трета от съветниците. Член на Съвета на директорите, който не участва на заседанията три последователни пъти без основателна причина, се счита че е подал оставка от Съвета и мястото му се заема от друг представител, в съответствие с чл. 22.

Чл. 26

Изпълнителната комисия заседава най-малко веднъж на всеки 3 месеца по покана на председателя или секретаря.

Чл. 27

За заседанията на Съвета на директорите и на Изпълнителната комисия се изготвя съответния протокол.

Чл. 28

Председателят, заместник-председателят и секретарят, избрани от Националния съвет на директорите на основание на чл. 21, заемат длъжността за целия срок на действие на Съвета и могат да бъдат преизбрани. Избирането може да бъде извършено чрез акламация или вдигане на ръка.

Председателят председателства Общото събрание, Съвета на директорите и Изпълнителната комисия. В случай на негово отсъствие или възпрепятстване го заместват заместник-председателя или секретаря, в реда на посочването им.

Председателят има право на подпис и законно представителство на Асоциацията, ръководи дейността на същата и изпълнява всички функции, делегирани му от страна на Съвета на директорите и от Изпълнителната комисия.

Заместник-председателят и секретарят подпомагат председателя, който може да им делегира конкретни задължения, съответстващи на компетентността им.

В случаи на обоснована спешностпредседателят може да упражнява правомощията на Съвета на директорите, но следва да докладва на същия, при първото проведено заседание, за необходимите ратификации.

Чл. 29

СЕКРЕТАРЯТ

Секретарят подпомага, следи и организира дейността на Асоциацията, координира и стимулира дейността на местните седалища, отговаря за контактите с политическите и социалните сили.

Чл. 30

АПЕЛАТИВНИЯТ СЪВЕТ

Апелативният съвет се избира от Общото събрание и се състои от 4 редовни членове и 1 заместник.

Съветът заема длъжността за период от 4 години. По предложение на Съвета на директорите Апелативният съвет разглежда делата, свързани с възможни дисциплинарни санкции.

В задълженията на членовете на Апелативния съвет се включва също така и разрешаването на евентуални спорове, които могат да възникнат между членовете и Съвета на директорите.

Членовете на Апелативния съвет имат право да участват в заседанията на Съвета на директорите със съвещателен глас.

Чл. 30 бис

Създаден е Национален учебен център, чиито задачи са свързани с научни изследвания на етажната собственост и недвижимите имоти.

Центърът се състои от членове на местните центрове за обучение.

Председателства се от директор, подпомаган от двама заместник-директори,назначени с мнозинство от членовете; директорът и заместник-директорът трябва да произхождат съответно от северната, централната и южната част на страната.

Националният учебен център има следните компетенции:

а) научни, тъй като се занимава с изследване посредством публикуване и други образователни дейности, като насърчава „културата на етажната собственост“;

б) координира образователните дейности на местните седалища чрез изготвянена принципи и обнародване на основни директиви за научните насоки.

ГЛАВА III

Чл. 31

ОРГАНИ НА ОТДЕЛНИТЕ СЕДАЛИЩА

Всяко седалище трябва да има следните органи:

1. Общо събрание на вписаните към всяко отделно седалище;

2. Съвет на директорите;

3. Изпълнителна комисия;

4. Председател;

5. Заместник-председател;

6. Секретар;

7. Одитор;

8. Учебен център.

Функциите, компетенциите и срокът, за който всеки един от органите заема определената длъжност в рамките на всяко едно отделно седалище, са предвидени от настоящия устав за съответните национални органи.

Общото събрание се свиква по редовния ред най-малко веднъж годишно.

Общото събрание избира Съвета на директорите и одитора.Съветът на директорите избира председателя, заместник-председателя и секретаря, които съставляват Изпълнителната комисия.

Всяко едно от местните седалища трябва да се придържа към Националния устав и споразуменията, одобрени при основаването на „КонфАминистратори България“.

Чл. 31 бис

Членовете на учебния център се назначават от местния Съвет на директорите; вземат участие в националния учебен център. Неговите компетенции са в областта на научните изследвания и обучението.

Чл. 31 тер

Всяко едно от местните седалища трябва да организира създаването на гише за обслужване на граждани, със следните компетенции:

а) да предоставя информация относно професията на управител на етажна собственост и неговата икономическа и социална функция;

б) да предоставя информация относно дейността на асоциацията и предоставяните гаранции;

в) да предоставя информация относно правилата на професионално поведение, относно обучението и характеристиките на членовете;

г) да предоставя информация относно техническите качества, предоставяните гаранциии възможните нива на компетентност, постигнати от отделните членове, според разпоредбите на националната структура;

д) да събира евентуални жалби по отношение на членовете като се стреми, в рамките на възможното, да урежда споровете, и в случай , че са налични предпоставките за това, да задейства дисциплинарни процедури;

е) да насърчава разрешаването на споровете, в случай на възникване на такива, вкл. и по отношение на изложеното в чл. 27 тер от Кодекса на потребителите.

Дейността на гишето се ръководи от местна изпълнителна комисия, съобразно директивите на националната структура, която упражнява контрола на дейността.

Чл. 32

Всяко едно от седалищата трябва да действа в съответствие с политика, разработена и одобрена от Националното общо събрание, ръководена и осъществявана от националните органи.

Чл. 32 бис

Атестации

Председателят на всяко едно от местните седалища, по делегация на националния председател, след задължително изразено становище от страна на Съвета на директорите, има правото да удостоверява публично:

а) вписването на упражняващия професията към асоциацията и номера, под който бива вписан;

б) изискванията за участие в самата асоциация;

в) стандартите за качество и нивата, постигнати в съответствие с правилата, определени в националнитедирективи;

г) гаранциите, предоставяни от асоциацията;

д) притежаване на застрахователна полица (с точните данни на полицата);

е) евентуално сертифициране по стандарт.

Местният председател препраща искането за делегация към националния председател, придружено от съответната документация, целяща удостоверяването на: наличие на подходяща образователна структура, изготвяне на услуга гише за обслужване на гражданите, функционирането на всички местни органи за обучение и надзор, стартиране на интернет сайт за рекламиране на всички функции, изисквани по закон; председателят взема решение чрез обосновано решение в 30 дневен срок (освен ако не е налично изискване за допълнителна документация), след задължителна консултация с Надзорния съвет; решението може да бъде обжалвано пред Националния съвет на директорите.

Делегацията може да бъде отменена от председателя по всяко едно време в случай, че не са спазени изискванията или въз основа на сериозни основания; решението може да бъде обжалвано пред Националния съвет на директорите.

При издаването на атестациите местният председател е отговорен пред националния председател, който, в случай на нарушения, може да задейства процедура по принудително управление на даденото местно седалище.

Чл. 32 тер

В случай, че в местните седалища бъдат извършени дейности, които са в нарушение на настоящия устав и на споразуменията, одобрени при основаването, или бъдат осъществени, посредством пропуски, сериозни дела, които са в ущърб на гражданите или на упражняващите професията, или системно се повтаря некоректно поведение в областта на бизнес етиката или по отношение на обществената значимост, свързано с гишето за обслужване на клиенти или във връзка с атестациите, националният председател, по сигнал на Дисциплинарния съвет за национален контрол, след изслушване на националния секретар, трябва да пристъпи, като предпазна мярка, към незабавно принудително управление на въпросното седалище, като възложи във възможно най-кратки срокове на Националния съвет на директорите задачата за отстраняване на органите и заместването им.

Назначеният пълномощник, избран от председателя, разполага с пълни ръководни правомощия в местното седалище до произнасянето на Националния съвет на директорите, като в последствие ще трябва да се ангажира с отстраняването на местните ръководни лица и да организира провеждането на избор на нови такива в съответствие с процедурите, определени в устава.

Чл. 33

Седалищата на Асоциацията са счетоводно и административно автономни.

Националното общо събрание взема решение относно процента на всяка такса, която всеки местен офис ще трябва да внесекъмнационалнатакаса; в случай, че такова решение не бъде взето, процентът, който се залага е 12%.

Ежегодно, до края на месец април, всякоот местните седалища трябва да изпрати актуализиран списък на членовете си; списъкът трябва да съдържа името, персоналния данъчен код и регистрационния номер.

Чл. 34

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

За период от осем години от датата на одобрението на този устав ръководните органи на седалището в гр. Русе ще изпълняват функцията на органи, акасите в гр. Русе ще изпълняват функцията национални каси.

Чл. 35

Апелативният съвет прилага мярката за заличаване на членове в случай на поведение, което вреди в значителна степенна репутацията и на материалните интереси на Асоциацията, или коетое в противоречие със законоустановените цели и с линията на поведение, определена от управителните органи.

Апелативният съвет може, при сериозни съображения за целесъобразност, да предприеме като предпазна мярка процедура по суспендиране на член в очакване на задействане на дисциплинарно производство.

За нормативни цели процедурата по заличаване на членове наподобява процедурата при подаване на оставка от страна на членове.